Zgoda na przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych GortoMed Tomasz Gortowski z siedzibą w Tłustoręby 21, 49-100 Niemodlin w celu:

 • zawarcia umowy

1. Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gorto-Med Tomasz Gortowski z siedzibą w Tłustoręby 21, 49-100 Niemodlin, NIP 747-159-07-08, REGON 160057556, tel. 77-441-71-01, e-mail: admin@supermed.com.pl zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gorto-Med Tomasz Gortowski jest Renata Gortowska.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o świadczenie usług/kupna/sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wystawiania faktur, gwarancji na zakupiony/sprzedany towar, rozliczeń księgowo-rachunkowych, firm świadczących usługi kurierskie, przewozowe, pocztowe, poczty elektronicznej, prawnej, wysyłek sms oraz producenci towaru.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom w celu pozyskiwania klientów oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 7. Podanie danych jest dobrowolne.

 8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

 9. Posiada Państwa prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • przenoszenia danych,

  • wniesienia sprzeciwu,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Z wyrazami szacunku       

Tomasz Gortowski         

Administrator Danych Osobowych